برای رزرو یک جلسه رایگان کلیک کنید

لغات و جملات پرکاربرد و مهم زبان آلمانی

لغات و جملات پرکاربرد و مهم زبان آلمانی

لیست ۲۰۰ لغت و جمله پرکاربرد و مهم زبان آلمانی:

در این پست با استفاده از اکثر وبسایت های فارسی زبان و یک سرچ ساده در وبسایت موسسات آموزش زبان آلمانی خارج از کشور، پرکاربردترین عبارات روزمره بعنوان لغات و عبارات پرکاربرد زبان آلمانی را برای شما گردآوری کردیم. و تعدادی هم از وبسایت های معتبر آموزش زبان خارجی مثل Languagedaily ترجمه شده است.

۱-بعضی از عبارات مهم روزانه
و und نه؟، اینطور نیست؟ ?nicht wahr
اما aber چه بد، چه حیف schade
خیلی sehr با کمال میل، البته gern
یا oder همین الان، فوری sofort
اینجا hier مطمئنا (sicher(lich
همچنین auch اما sondern
هردو beide در نهایت schließlich
مقداری، چیزی etwas درسته! stimmt
فقط nur به هر حال überhaupt
دوباره wieder کافی genug
با امیدواری hoffentlich دقیقا genau
بین zwischen گاهی manchmal
در نتیجه deshalb همیشه immer
زیاد (viel(e هرگز nie
واقعا wirklich معمولا oft
با هم zusammen البته klar
همه alle شاید vielleicht
الان، حالا jetzt کمی ein bisschen
پس also کمی ein wenig
یکی دیگر noch ein به هیچ وجه gar nicht

۲- تعارفها و باز هم عبارات مهم
Guten Morgen صبح بخیر
Gute Nacht شب بخیر
Guten Abend عصر بخیر
Auf Wiedersehen خدانگه دار، به امید دیدار
Tag / Hallo / Servus سلام، درود
Tschüs / Tschau خداحافظ (دوستانه)
Grüß dich / Grüß Gott! سلام (معمولا در جنوب آلمان و اتریش)
Bis später تا بعد…
Gehen wir! بزن بریم.
Bitte لطفا
Bis bald بعدا می بینمت، به زودی می بینمت
Danke schön / Danke sehr ممنون / خیلی ممنون
Bis Morgen تا فردا
Es tut mir leid. ببخشید، متاسفم
Bitte schön خواهش می کنم (در جواب تشکر)
Verzeihung ببخشید
Entschuldigen Sie عذر میخوام، ببخشید
Wie geht es Ihnen? حال شما چطور است؟ (محترمانه)
Wie geht’s? چطوری؟ (دوستانه)
Schlecht / Nicht Gut بد / خوب نیستم
Sehr Gut / So lala خیلی خوب / خوبم
Ja / Nein بله / خیر
Es geht می گذره. (در جواب احوال پرسی)
Wie heißt du? اسمت چیه؟ (دوستانه)
Wie heißen Sie? اسم شما چیست؟ (محترمانه)
Es freut mich. از آشنایی با شما خوشبختم.
Ich heiße … اسم من …
Herr / Frau / Fräulein آقا / خانم / دوشیزه (معمولا استفاده نمی شود)
Gleichfalls. همچنین، من هم همینطور
Woher kommst du? اهل کجایی؟ (دوستانه)
Woher kommen Sie? اهل کجا هستید؟ (محترمانه)
Wo wohnen Sie? کجا زندگی می کنید؟ (محترمانه)
Ich komme aus … من اهل …. هستم.
Ich wohne in … من در ….. زندگی می کنم.
Wo wohnst du? کجا زندگی می کنی؟ (دوستانه)
Wie alt bist du? چند سالته؟ (دوستانه)
Wie alt sind Sie? چند سالتان است؟ (محترمانه)
Sprechen Sie deutsch? میتوانید آلمانی صحبت کنید؟ (محترمانه)
Ich bin Jahre alt. من …. سالم است. / من … سن دارم.
Ich spreche … من به زبان …. صحبت می کنم.
Sprichst du englisch? می تونی انگلیسی صحبت کنی؟ (دوستانه)
Verstehen Sie? / Verstehst du? می فهمید؟ (محترمانه)/ می فهمی؟ (دوستانه)
Ich spreche kein … من نمی توانم به زبان …… صحبت کنم.
Ich verstehe nicht. نمی فهمم.
Ich verstehe. می فهمم.
Ich weiß nicht. نمی دونم.
Ich weiß. می دونم.
Können Sie mir helfen? می توانید به من کمک کنید؟ (محترمانه)
Kannst du mir helfen? می تونی به من کمک کنی؟ (دوستانه)
Kann ich Ihnen helfen? می تونم بهتون کمک کنم؟ (محترمانه)
Natürlich / Gerne البته / با کمال میل
Wie bitte? ببخشید؟ (وقتی چیزی را متوجه نمی شوید)
Kann ich dir helfen? می تونم بهت کمک کنم؟ (دوستانه)
Wo ist / Wo sind … ? …. کجاست؟ / …. کجا هستند؟
Wie heißt auf deutsch? معادل ….. در آلمانی چیست؟
Was ist los? چه خبره؟
Es gibt … …. هست، …. وجود دارد.
Das ist mir egal. اهمیتی نمی دم.
Das macht nichts. مهم نیست.
Ich habe es vergessen. من اینو فراموش کردم.
Keine Angst! نگران نباش.
Ich habe Hunger / Durst. گرسنه ام / تشنه ام.
Jetzt muss ich gehen. من باید دیگه برم.
Ich habe Langeweile. حوصله ام سر رفته.
Ich bin krank / müde. مریض هستم / خسته هستم.
Alles ist in Ordnung. همه چیز خوبه.
Ich möchte / Ich hätte gern … من …. دوست دارم / من …. میل دارم
Prima / Toll / Super! عالی / فوق العاده / خیلی خوب
Das gefällt mir. ازش خوشم میاد.
Herzlichen Glückwunsch! تبریک می گم.
Gesundheit! عافیت باشه، سلامت باشید (بعد از عطسه کردن)
Willkommen! خوش آمدید.
Sei ruhig! آرام باش/
Schauen Sie mal! / Schau mal! نگاه کن! / ببین!
Viel Glück! موفق باشید.
Zahlen bitte! صورت حساب لطفا!
Bitte schön? ببخشید؟، بله؟
Ich bin satt. سیر هستم.
Stimmt so. بقیه پولو نگه دار.
Es tut mir weh. درد می کنه.
Mir ist schlecht. حالم بده، حس مریضی دارم.
Du fehlst mir. دلم برات تنگ شده.
Ich liebe dich. دوستت دارم.
از دست ندهید! ۱۰ عبارت عامیانه آلمانی برای آنکه مانند یک بومی به نظر برسید

۳-صفت های کاملا رایج در آلمانی
glücklich شاد، خوشحال
groß بزرگ، بلند
gut خوب
jung جوان، تازه
klein کوچک
klug باهوش
kurz کوتاه
lang بلند
langsam کند، کم سرعت
leicht ساده، آسان
müde خسته
nah نزدیک، کم فاصله
nett خوب، نیک
neu تازه، نو
schnell سریع، پرسرعت
schön زیبا، قشنگ
schwer سخت، سنگین، مشکل
traurig غمگین، ناراحت
weit دور
ganz همه، تمام
erste اولین
deutsch آلمانی
hoch بالا، بسیار
einfach ساده
letzte آخرین
gleich مشابه، شبیه
möglich ممکن، امکان پذیر
eigen خود، خاص خود
spät دیر
wichtig مهم
weitere اضافه، بیشتر
genau دقیقا
stark قوی، قدرتمند
richtig درست، صحیح
verschieden متفاوت
افعال پرکاربرد در زبان آلمانی
افعال پرکاربرد در زبان آلمانی

۴- گیر نیفتید
با این عبارات اگر انگلیسی بلد نیستید و … خودتان ببینید

Wie heißen Sie? اسم شما چیست؟
Wie heißt du? اسمت چیه؟
Mein Name ist ….. / Ich heiße …… / Ich bin …..
Woher kommen Sie? اهل کجایید؟
Woher kommst du? اهل کجایی؟
Ich komme aus dem Iran, aus Teheran
Was sprechen Sie? به چه زبانی صحبت می کنید؟
Was sprichst du? به چه زبانی صحبت می کنی؟
Ich spreche Persisch , Deutsch und etwas Englisch. من صحبت می کنم فارسی ، آلمانی و یک کمی انگلیسی
حال پاسخ به این سوال (به چه زبانی صحبت می کنید؟) را می خواهیم به شما آموزش دهیم به مثال های زیر توجه کنید:
Deutsch. آلمانی
Russisch und ein bisschen Deutsch. روسی و یک ذره آلمانی
Ich spreche gut Englisch und ein bisschen Deutsch
من انگلیسی خوب صحبت می کنم و یک کمی هم آلمانی صحبت می کنم
Das Jahr ….. سال (یاق)
Das Jahrzent ….. دهه (یاق سنت) – س مکسور
Das Jahrhundert ….. قرن (یاق هوندات)
Dieses Jahr ….. امسال (دیزس یاق) – ز مکسور
letztes Jahr ….. سال گذشته (لتس تِس یاق) – “ت” و “س” اول ساکن – س دوم ساکن
nächstes Jahr ….. سال بعد (نِکس تس یاق) – “ک” و “س” اول ساکن – س دوم ساکن
jedes Jahr ….. هر سال (یدس یاق) – “ی” و “د” مکسور
vor 2 Jahren ….. دو سال قبل (فُر سوای یاقِن) – س ساکن
in einem Jahr ….. در طی یکسال (این آینم یاق) – آینم: ی ساکن و ن مکسور
in den achtziger Jahren ….. در دهه هشتاد (این دِن آخت سیگا یاقن)
seitdem 19. Jahrhundert ….. از قرن نوزدهم (زایت دِم نُین سین تِ یاق هوندات)
im 20. Jahrhundert ….. در قرن بیستم (ایم سوان سیش تِ یاق هوندات) – سوان: س ساکن
Wie alt bist du ….. چند سالته ؟ (وی آل ت بیست دوو) – آل ت: “ل” و “ت” ساکن
Ich bin 30 Jahre alt ….. من ۳۰ سال دارم (ایش بین دِقای سیش یاقه آل ت)
Er/Sie ist 1960 geboren ….. او (مذکر/مونت) در سال ۱۹۶۰ متولد شده است (اِر / زی ایست نُین سِن هوندات زکس سیش گِبُقِن) – زکس: ز مکسور
Wie alt ist er/sie ….. او چند سال دارد ؟ ( وی آل ت ایست اِر / زی)
حتما حتما ببینید: دانستنی های جالب ولی مهم در زبان آلمانی
۵- عبارات سوالی رایج آلمانی
کی؟ چه کسی؟ Wer
چی؟ چه چیزی؟ Was
چرا؟ Warum
کی؟ چه وقتی؟ Wann van
کجا؟ Wo :vo
چطور؟ چگونه؟ Wie :vi
چه کسی را؟ acc.) Wen ve:n)
به چه کسی؟ dat.) Wem ve:m)
از چه جهت؟ Wieso :vi’zo
از کجا؟ Woher
به کجا؟ Wohin vo’hɪn
کدام؟ Welch- vεlç

امید است که این پست که حاوی لغات و جملات پرکاربرد و مهم زبان آلمانی بود برای دوستان مفید بوده باشد.

با شرکت در کلاسهای آموزش آنلاین و یا حضوری موسسه زبان پارسا با همراهی بهترین اساتید زبان آلمانی در شیراز موفقیت خود را افزایش دهید.

موسسه زبان پارسا (تاسیس 1380) شماره تماس 09013443574

آموزش زبان آلمانی در موسسه پارسا