الفبای زبان کره ای ، با پارسا قدم به قدم کره ای بیاموزید

هانگول ( 한글) الفبای بومی زبان کره‌ای و الفبای رسمی کره شمالی و کره جنوبی است که مجزا از نویسه‌های لوگوگرافیک هانجا می‌باشد.

همین امروز با تماس با موسسه زبان از شرایط ثبت نام و آموزش و شرایط یادگیری زبان ژاپنی در شیراز آگاه شوید.

@parsali.ir اینستاگرام موسسه پارسا را دنبال کنید.

تا حدود سال ۱۴۴۳ میلادی زبان کره‌ای با سیستم نگارش چینی که آن را در کره‌ای هانجا (한자/漢字)، معادل هَنزی یا خَنزی در چینی و کانجی در ژاپنی می‌نامند، نوشته می‌شد. امّا از آن سال سیستم نگارشی جدیدی به نام هانگول (한글) که مبتنی بر روش الفبائی است به وسیله شاه سِه جُونگ اختراع شد و اکنون این زبان با این نوع الفباء نوشته می‌شود. البته هنوز هم از علائم چینی یا همان هانجاها به صورت تشریفاتی یا در جهت اهداف تحقیقاتی (تاریخی و ادبیات) استفاده می‌شود.

اهمیت و شاید حتّی بشود گُفت قداست این خط (هانگول) در بین مردم کره به حدی است که در هر دو کره روزی که خط هانگول اختراع شد به نام روز هانگول (در کره جنوبی به نام 한글날 و در روز ۹ اکتبر و در کره شمالی به نام조선글날/朝鮮글날 و در روز ۱۵ ژانویه) تعطیل رسمی است و بدین منظور جشنواره‌های متعددی به خصوص در کره جنوبی برگزار می‌شود.

هانگول یک الفبای آوایی است که متشکل از قطعات هجا است. هر قطعه متشکل از حداقل دو حرف از ۲۴ حروف هانگول، همراه با حداقل یکی از ۱۴ صامت (همخوان) و ۱۰ مصوت (واکه) است. این قطعات هجایی را می‌توان افقی از راست به چپ همچنین عمودی از بالا به پائین در ستون‌های از راست به چپ نوشت. در اصل، الفبای هانگول چندین علامت اضافه داشته‌است.


حروف صدادار الفبای زبان کره ای:ㅏ ㅑ ㅓ ㅕ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ ㅣ

ㅏاین حرف صدای «آ» می‌دهد.

ㅑصدای «یا» می‌دهد

ㅓ این حرف صدایی بین «ُ» و «آ» کوتاه می‌دهد که بیشتر شبیه «ُ» است.

ㅕ این حرف صدای «یُ» می‌دهد که «ُ» آن مثل حرف قبلی تلفظ می‌شود

ㅗ این حرف صدای «ُ» می‌دهد که کمی به او کوتاه هم شبیه است

ㅛ این حرف صدای «یُ» می‌دهد اما «ُ» آن مثل حرف قبل تلفظ می‌شود

ㅜ این حرف صدای «او» کشیده (بلند) می‌دهد

ㅠ این حرف صدای «یو» می‌دهد که حرف یا (او) آن مثل حرف قبل تلفظ می‌شود

ㅡ این حرف صدای «او» کوتاه می‌دهد

ㅣاین حرف صدای «ای» کشیده (بلند) می‌دهد

حروف بی صدا: ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ

ㄱ این حرف صدای ک یا گ می‌دهد البته همراه با کلمه صدایش یعنی مثل این است که ما در زبان فارسی به ا به تنهایی می‌گوییم الف اما در هنگام کلمه مثل آب می‌گوییم آ

ㄴ صدای «ن» می‌دهد.

ㄷصدای «ت» یا «د» می‌دهد

ㄹ صدای «ر» یا «ل» می‌دهد.

ㅁ صدای «م» می‌دهد

ㅂ این حرف صدای «ب» یا «پ» می‌دهد

ㅅ این حرف صدای س و ش می‌دهد (در انتهای هجا، صدای «ت» می‌دهد)

ㅇ این حرف در ابتدای هجا بی‌صداست، ولی در انتهای هجا، صدای «نگ» می‌دهد

ㅈ این حرف صدای «چ» یا «ج» می‌دهد

ㅊ این حرف فقط صدای «چ» می‌دهد

ㅋ این حرف صدای «ک» می‌دهد

ㅌ این حرف صدای «ت» می‌دهد

ㅍ این حرف صدای «پ» می‌دهد

ㅎ این حرف صدای «ه» می‌دهد (در انتهای هجا، صدای «ت» می‌دهد)

تخفیف فقط تا عید سعید فطر
تخفیف فقط تا عید سعید فطر