برای رزرو یک جلسه رایگان کلیک کنید

حروف اضافه در زبان آلمانی

حروف اضافه در زبان آلمانی:

در این پست به شما آموزش اسم ها، حروف اضافه و صفت اشاره در زبان آلمانی را ارایه می دهیم.

برای یادگیری زبان آلمانی سعی کنید از فیلم ها ی زیر نویس دار درYabla German و FluentU، متون صوتی و تصویری در germanpod101.com ، و German Interlinear book با ترجمه های انگلیسی استفاده کنید.

اسامی و موارد آلمانی:
همه اسم ها در آلمان دارای جنسیت مذکر، مونث یا اسم های خنثی که نه مذکر و نه مونث است هستند. شما باید جنسیت هر اسم را بلد باشید.

*افراد یا حیوانات مذکر، فصول، ماهها و روزها همه مذکر هستند.

مثلا همه اسم هایی که در انتهایشان ant, -ast, -ich, -ig, ismus, -ling,-or and-us می آید.

*افراد یا حیوانات مونث و اعداد همه مونث هستند،مثلا همه اسامی که در پایانشان a ,anz ,heit ,ie ,ik ,in ,keit ,shthft ,sion ,sis ,tat, tion ,ung ,ur می آید.

*افراد یا حیوانات جوان، فلزاها، عناصر شیمیایی، حروف الفبا، رستوران ها،هتل ها، سینماها، قاره ها،کشورها و استان ها همه خنثی هستند.

به عنوان مثال همه ی اسامی که در انتهایشان chen ,icht ,il ,it ,ma ,ment ,tel ,tum ,um و نیز اسم هایی که اشاره به چیزی که در پایانشان al, an, ar, at, ent دارند. همچنین بیشتر کلمات با پیشوند ge وبیشتر کلماتی که در پایان شان nisو sal هست نیز خنثی هستند.

در زبان آلمانی تمام اسامی بزرگ نوشته میشوند
تمام اسامی (همچنین ضمایر و صفتها) بسته به اینکه چه عملکردی داشته باشند در جمله به کاربرده میشوند. میتوانیم بیان کنیم که صفت مستقیم به جای مفعول و صفت غیر مستقیم به جای حالت مفعولی به کار برده می شود. با اینکه این موارد میتواند یادگیری کلمات جدید را مشکل کند، اما درواقع کمک به ترتیب کلمه ها میکند، زیرا موقعیت کلمات در یک جمله در زبان آلمانی مانند انگلیسی ثابت نیست.و دلیل آن این است که کلمات ممکن است در چهار موارد زیر استفاده شوند:

دختر در حال خواندن است موضوع جمله Nominative
ما کوه را میببینیممن یک هدیه خریدم صفت مستقیم Accusative ما با راهنما صحبت میکنیم من به مادرم هدیهای دادم صفت غیر مستقیم Dative
این کتاب از دختر است._دم سگ بیان کننده ی مالکیت یا رابطه Genitive
اسم هایی که شما در دیکشنری جست و جومیکنید حالت فاعلی خواهند داشت.

به صورت جمع اسم یاصفتی که نه مونث نه مذکر است مونث مذکر
die Dasیا dahs Die یاdee Der یاdare Nominative
die Das Die Den یا dane Accusative
den Dem Der Dem یاdame Dative
der Des Der Des یا dess Genitive
تعریف A, An

خنثی مونث مذکر
Ein Eine یا ine-uh ein یا ine Nom.
Ein Eine Einen یا ine-en Acc
einem Einer یا ine-er Einem یا ine-em Dat
eines Einer Eines یاine-es Gen

 

ضمایر اشاره(This, That, These, Those)

آن/ آنها این/این ها
Pl. Neu. Fem. Masc. Pl. Neu. Fem. Masc.
die das die der Diese Dieses Dieses dieser Nom
die das die den Diese Dieses Diese diesen Acc
den dem der dem Diesen Diesem Dieser diesem Dat
der des der des Dieser Dieses Dieser dieses Gen
Gener بیانگر کلمهای بزرگ در آلمانی است که معنای آنthat (آن) یاthose (آن) است، اما امروزه در مقالات استفاده میشود. Dort یاda ممکن است در مقالات برای تاکید همراه شود.Das همچنین یک قاعده کلی (عمومی) اسم اشاره است پس قاعده خاصی ندارد.

آخرین حرف هر یک از کلمات بالا را ببینید.آنها با آخرین حرف کلمات که در مقاله مشخص شده است تطبیق دارند. کلماتی که به این صورت شکل میگیرند der-word نامیده میشوند زیرا آنها از الگوی the der-die-das پیروی میکنند. دیگر der_word ها عبارتند از: welcher -which وgender-erery Mancher(زیاد) و Solcher (مانند) نیز der_word هستند اما آنها تقریبا در صورت های جمع بکار میروند.

با شرکت در کلاسهای آموزش آنلاین و یا حضوری موسسه زبان پارسا با همراهی بهترین اساتید زبان آلمانی در شیراز موفقیت خود را افزایش دهید.

موسسه زبان پارسا (تاسیس 1380) شماره تماس 09013443574

آموزش زبان آلمانی در موسسه پارسا